Regulamin sklepu VANCORE

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym regulaminie zostały ujęte zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Vancore, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez niego opłaty za zamówione produkty, dostawy zamówienia. W regulaminie określone zostały również uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep Internetowy Vancore działa pod adresem www.vancore.pl
 3. Prowadzony jest przez Przemysława Zychlę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Vancore Przemysław Zychla z siedzibą w Czastarach przy ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary, NIP 9970159697 (zwany dalej Vancore).
 4. Vancore prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 5.  Vancore informacje o towarach i usługach zamieszcza na stronie www.vancore.pl oraz na www.facebook.com/vancoregaming
 6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Vancore, zgodnie z jego zastosowaniem.
 7. Vancore oświadcza, że sprzedawane w sklepie internetowym produkty są wolne od wad. Vancore zastrzega sobie jednak możliwość zamieszczenia w Sklepie Internetowych przedmiotów posiadających wady, w opisie takich przedmiotów zostanie to wyraźnie wskazane.

 

§ 2

Użyte określenia w regulaminie

 1. Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Przemysława Zychlę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Vancore Przemysław Zychla z siedzibą w Czastarach przy ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary, NIP 9970159697 (zwany dalej Vancore), działający pod adresem www.vancore.pl posługujący się adresem e-mail: sklep@vancore.pl
 2. Czas zamówienia- jest to czas, w którym wykonywane są czynności w celu skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki.
 3. Dni robocze- rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Baza sklepu- rozumie się przez to bazę zawierającą dane służące do realizacji zamówienia, dane na temat przeprowadzonych transakcji. W bazie znajdują się również dane na temat Klientów, korzystających z przedmiotowego sklepu internetowego Vancore służące do przetwarzania w celach marketingowych po uzyskanej zgodzie.
 5. Konto Klienta – rozumie się przez to bazę zawierającą dane Klienta. Dane służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień czy też preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu oraz dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu realizowanych zamówień.
 6. Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.
 7. Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z Vancore czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy też zawodową.
 8. Koszyk – rozumie się przez to element przedmiotowego sklepu Internetowego Vancore, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia. Do preferencji zaliczamy: ilość oraz oradz produktów.
 9. Realizacja zamówienia- rozumie się przez to proces polegający na skompletowaniu i dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 10. Strona produktowa – rozumie się przez to stronę w Sklepie Internetowym Vancore, zawierającą informacje na temat produktu.

 

§ 3

Informacje techniczne

 1. Do korzystania i przeglądania produktów udostępnionych w Sklepie Internetowym Vancore, oraz składania zamówień niezbędne jest korzystanie z komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari itp.), klawiaturę i myszka lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Zabrania się jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Vancore, w tym w szczególności jakiegokolwiek ingerencji w zawartość Sklepu Internetowego Vancore czy też w jego elementy techniczne.
 3. Zabrania się wykorzystywania Sklepu Internetowego Vancore do celów innych niż jego przeznaczenie.
 4. Zabrania się rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Vancore, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody Vancore.

 

§ 4

 Rejestracja i logowanie

 1. W celu dokonania zakupów w Sklepie Internetowym Vancore nie jest konieczne dokonanie rejestracji.
 2. W celu skutecznego dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym Vancore konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.vancore.pl kliknąć w guzik „Rejestracja” znajdujący się w prawym głównym rogu strony, a następnie należy wypełnić formularz oraz zaakceptować niezbędne zgody, w następnym kroku należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na wskazany w formularzu adres e-mail.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym Vancore. Niepodanie wymaganych danych może wiązać się z zablokowaniem czynność, której dane te dotyczyły.
 5. Logowanie do Sklepu Internetowego Vancore odbywa się poprzez użycie loginu wybranego podczas tworzenia konta oraz hasła, które użytkownik wprowadził podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym.
 6. W celu korzystania z Korzystając z usług Vancore konieczne jest zaakceptowanie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Vancore, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Vancore Przemysław Zychla z siedzibą w Czastarach przy ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary.

 

§ 5

 Proces składanie zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym Vancore można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wskazanie na stronie Vancore produktu, którym Klient jest zainteresowany i dodanie go do koszyka. Następnie po wybraniu już wszystkich produktów, którymi jest zainteresowany Klient, należy przejeść do koszyka w celu potwierdzenia zamawianego asortymentu, jego ilości oraz w przypadku posiadania kodu rabatowego wpisanie go w oznaczone miejsce. Po dokonaniu ww. czynności Klient potwierdza gotowość do zakupu poprzez przejście do kasy klikając guzika „Przejdź do kasy”.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  a) wyboru zamawianych towarów ich ewentualnej specyfikacji (kolor, wielkość, itd.),
  b) adresu dostawy,
  c) wyboru sposobu płatności.
 4. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, nie będzie możliwe dodanie produktu do koszyka oraz złożenie zamówienia.

 

§ 6

Informacje dla Konsumenta

 1. Przed złożeniem zamówienia Konsument jest informowany na stronie Sklepu Internetowego Vancore w Regulaminie o:
  a) danych sprzedawcy,
  b) adresie, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
  c) adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą
  d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje,
  e) sposobie i terminie zapłaty,
  f)  sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy,
  g) kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą,
  h) obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Konsument zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do wyraźnego potwierdzenia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Potwierdzenie, o którym mowa powyżej następuje poprzez kliknięcie w ikonę “kupuję i płacę”.
 4. Złożenie zamówienia przez Konsumenta potwierdza wiadomość przesłana na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej z informacją o zawarciu umowy na odległość.

 

§ 7

Formy płatności i dostawy

 1. Na stronie Sklepu Internetowego Vancore przy każdym oferowanym produkcie zamieszczone są ceny brutto za produkt. Cena jest podawana w złotych polskich. Cena nie zawiera informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Oferta oraz ceny produktów w Sklepie Internetowym Vancore ważne są do wyczerpania zapasów lub też do upłynięcia terminu obowiązywania oferty.
 3. Klient może zapłacić za zamówienie:
  a)  przy odbiorze przesyłki za pobraniem,
  b) dokonując przelewu tradycyjnego,
  c) korzystając z usługi PayPal
 4. Zamówienie z Vancore realizowane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

§ 8

 Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w przeciągu 72 h od momentu zaksięgowania wpłaty.
 3. Vancore zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż 72 h. Klient zostanie o tym powiadomiony telefonicznie lub mailowo.
 4. Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 2 do 14 dni roboczych.
 5. Zamówienia składane w PLN są realizowane tylko na terenie Polski.

 

§ 9

Warunki reklamacji

 1. Reklamacje należy składać poprzez przesłanie produktu do siedziby Sklepu Internetowego Vancore tj. ul Szkolna 11, 98-410 Czastary wraz z opisem reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu.
 3. Sklep Internetowy Vancore zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w celu poddania ocenie reklamowany produkt pod kątem uszkodzeń oraz ocenie czy nie stracił on swojej wartości.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy Vancore naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Naprawa reklamowanego produktu może nastąpić wyłącznie raz. W przypadku wystąpienia kolejnej wady Klient ma prawo żądać zwrotu pełnej kwoty, którą uiścił za produkt.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta.

 1. W terminie 14 dni  Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2)      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Odstąpienie od umowy, następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie go na adres e-mail Sklepu Internetowego Vancore tj.  sklep@vancore.pl lub poprzez przesłanie go listem poleconym na adres określony w §1 ustęp niniejszego Regulaminu.
 4. Zachowania terminu następuje w przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sklep Internetowy Vancore nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, w przypadku gdy Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty lub jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych  lub błędnego numeru konta.
 7. Konsument ma obowiązek poddać ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku gdy towar będzie uszkodzony należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z dokumentem potwierdzającym zakup zwrócić Kurierowi. W przypadku, gdy paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Po dostarczeniu towaru do sprzedającego zostanie on wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.
 8. Konsument, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu telefonicznie firmie kurierskiej. Kurier natomiast ma obowiązek pojawić się w miejscu dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Vancore zastrzega sobie, iż reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych opakowań reklamowanego towaru.

 

§ 11

Polityka prywatności

 1. Klient oświadcza, że jego dane podawane podczas procesu rejestracji są prawdziwe.
 2. Administratorem witryn jest Vancore Przemysław Zychla z siedzibą w Czastarach przy ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary.
 3. Witryny internetowe wykorzystują ciasteczka “Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.
 4. Cookies są używane w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z przedmiotowej witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
 5. Brak blokowania plików cookies, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
 6. Samodzielnie można zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

 

§ 12

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Vancore Przemysław Zychla z siedzibą w Czastarach przy ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez administratora sprawuje osoba wyznaczona przez Administratora. Kontakt z nią jest możliwy pod adresem ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary, e-mail sklep@vancore.pl
 3. Administrator danych osobowych traktuje ochronę prywatności jak również ochronę danych osobowych priorytetowo, dokładając wszelkich starań celem jej należytej ochrony.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Vancore zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 5. Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe zamieszczone na witrynach internetowych Administratora, obejmują m.in. takie informacje jak: imię i nazwisko, adres e -mail, nazwa użytkownika. Służą one do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to przekazane przez niego dane osobowe, będą wykorzystywane przez Administratora na potrzeby kontaktu z Vancore oraz w celu archiwizacji udostępnionych danych.
 6. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych, będą przetwarzane przez Administratora przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mając na względzie cel w jakim zostały one podane.
 7. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 8. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Administratora cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: sklep@vancore.pl stosownego oświadczenia.
 10. Dane osobowe zbierane podczas dokonywania zakupu obejmują m.in.: takie informacje jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon oraz adres e -mail, wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zakupu.
 11. Dane osobowe zbierane podczas dokonywania zakupu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 12. Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Administratora mogą zostać ujawnione są: pracownicy, współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Administratora. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Administratora w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 13. Administrator zastrzega sobie również, możliwość przekazania zebranych danych osobowych organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami praw.
 14. Vancore nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 15. Vancore przetwarza dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i animizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Administrator przetwarza dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 16. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, chyba, że przepis stanowi inaczej ), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dno wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Administratora. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres: sklep@vancore.pl
 18. Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Vancore www.vancore.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacja o produktach zamieszczona na stronach nie oznacza, że są one dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach Sklepu Internetowego Vancore www.vancore.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.). Nie stanowią one podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 4. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.vancore.pl produkty i ich nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Sklep Internetowy www.vancore.pl zastrzega sobie, iż nie ponosi on odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerach lub urządzeniach mobilnych używanym przez Klienta.
 6. Sklep Internetowy Vancore www.vancore.pl zastrzega sobie, iż nie ponosi on odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, wynikające z przekazania przez Klienta błędnych danych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela Sklepu Internetowego Vancore www.vancore.pljest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.
 9. Sklep Internetowy Vancore www.vancore.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy Vancore www.vancore.pl jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia go na stronie Sklepu Internetowego Vancore www.vancore.pl.
 10. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.01.2021 r.