Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Vancore Przemysław Zychla z siedzibą w Czastarach przy ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary (zwany dalej Vancore).
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez administratora sprawuje osoba wyznaczona przez Administratora. Kontakt z nią jest możliwy pod adresem ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary, e-mail sklep@vancore.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vancore na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych,
  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora. Administrator zobowiązuje się udostępnić listę podwykonawców, którym udostępnia dane osobowe.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową zawarcia umowy.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Vancore zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia tego okresu na okres przedawnienia roszczeń, jednakże nie dłużej niż na okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wygasła umowa wiążąca strony.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zasady dotyczące przetwarzania danych na stronie internetowej www.vancore.pl zostały określone w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na dole strony internetowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Vancore Przemysław Zychla z siedzibą w Czastarach przy ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary (zwany dalej Vancore)
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez administratora sprawuje osoba wyznaczona przez Administratora. Kontakt z nią jest możliwy pod adresem ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary, e-mail sklep@vancore.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji Pani/Pana konta na stronie internetowej www.vancore.pl oraz w celu archiwizacji udostępnionych danych na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora. Administrator zobowiązuje się udostępnić listę podwykonawców, którym udostępnia dane osobowe.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie ich wyklucza możliwość dokonania rejestracji przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.vancore.pl
 7. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zasady dotyczące przetwarzania danych na stronie internetowej www.vancore.pl zostały określone w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na dole strony internetowej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Vancore Przemysław Zychla z siedzibą w Czastarach przy ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary (zwany dalej Vancore)
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez administratora sprawuje osoba wyznaczona przez Administratora. Kontakt z nią jest możliwy pod adresem ul. Szkolnej 11, 98-410 Czastary, e-mail sklep@vancore.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu Pani/Pana z Vancore oraz w celu archiwizacji udostępnionych danych na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora. Administrator zobowiązuje się udostępnić listę podwykonawców, którym udostępnia dane osobowe.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie ich wyklucza możliwość kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.vancore.pl
 7. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa. Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zasady dotyczące przetwarzania danych na stronie internetowej www.vancore.pl zostały określone w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na dole strony internetowej.